Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Relacje koncernowe tworzą ryzyka dla członków zarzadów i rad nadzorczych. Jak je rozpoznać, jak zapobiegać odpowiedzialności osobistej?


 

 
Relacje koncernowe tworzą ryzyka


dla członków zarządów i rad nadzorczych.

 


Jak je rozpoznawać,


jak zapobiegać odpowiedzialności osobistej?

 


21 czerwca (środa) 2017 r.


Miejsce: podamy w późniejszym terminie


 

Wiele spółek zorganizowanych jest w strukturze matrixowej, tj. w relacjach spółka matka – spółka córka – spółki siostry.  Menadżerom podlegają pracownicy formalnie zatrudnieni w różnych spółkach. Poufne informacje przekazywane są pomiędzy działami różnych podmiotów, często z pominięciem zarządów.  Zarządy wykonują polecenia pracowników spółek dominujących, nie uwzględniając formalnych wymogów KSH!  Na majątkach spółek córek zabezpieczane są zobowiązania spółek matek.  Te same osoby wykonują podwójne mandaty w zarządach i radach nadzorczych.  Taka gmatwanina relacji usprawnia działalność operacyjną, ale prowadzi do istotnych komplikacji prawnych.  Rozwiązania ustawowe niestety nie nadążają za rzeczywistością.

Unikatowe ujęcie tematu szkolenia unaoczni szereg ryzyk, szczególnie dotyczących odpowiedzialności osobistej członków zarządów i rad nadzorczych.


Odpowiemy na pytania:

• W jaki sposób managerowie, który wypełniają swoje obowiązki w ramach struktury matrixowej, mogą uniknąć ryzyk związanych z odpowiedzialnością osobistą?
• W jakim zakresie dozwolone jest żądanie udzielania informacji w grupie spółek (w tym compliance) pomiędzy podmiotami powiązanymi?
• Na ile wiążące dla zarządu spółki córki są polecenia wydawane mu przez wspólnika oraz podmioty z nim powiązane?
• Do jakiego stopnia (formalny) pracodawca wykonuje nadzór i funkcje kierownicze nad pracownikami zatrudnionymi w innych podmiotach struktury matrixowej?
• Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje?

 

ZARYS PROGRAMU:

• Przepływ informacji pomiędzy spółką córką a spółką matką
Kto i kiedy może żądać lub odmówić udzielenia informacji? (np. due diligence, raportowanie pionowe)
• Podwójny mandat – „członka zarządu”/ „członka zarządu i rady nadzorczej”
Jaką funkcję pełnię?
• Obciążenie majątku spółki córki
cash pooling, upstream  loan,  poręczenia na  rzecz  spółki matki i innych spółek koncernu
• Wiążące polecenia od wspólnika lub podmiotu powiązanego
m.in. restrukturyzacja lub likwidacja działalności operacyjnej
• Odpowiedzialność spółki matki za zobowiązania spółki córki
odpowiedzialność przebijająca, odpowiedzialność jak za własne zobowiązania
• Matrix a prawo pracy
formalny a rzeczywisty pracodawca, odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników innych spółek z grupy, umowa o zakazie konkurencji wobec kilku spółek z grupy

 

Warsztat skierowany jest do członków zarządów i rad nadzorczych, a także do dyrektorów departamentów prawnych, compliance, audytorów i doradców finansowych, IR i nadzoru korporacyjnego.