Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, kom. 784 940 025,  pid@pid.org.pl

Najbliższe wydarzenia


Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • Przegląd Corporate Governance kwartalnik, jedyne w Polsce pismo poświęcone problematyce  corporate governance adresowane głównie do praktyków
  • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
  • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
  • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
  • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

  • Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie "Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej", które Polski Instytut Dyrektorów objął patronatem. Konferencja organizowana jest przez polską Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego a jej gospodarzem będzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Celem konferencji jest wsparcie członków komitetów audytu w realizacji ich funkcji w sposób bardziej skuteczny oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i pozostałymi interesariuszami.

Konferencja odbędzie się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 16 stycznia 2015 r. w godzinach: 09:00-16:30 (rejestracja od godz. 8.00). Prezentacje będą przedstawiane w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Program konferencji będzie koncentrował się na praktycznych aspektach pracy komitetu audytu, oferując informacje oraz narzędzia wspierające komitety w lepszej realizacji zadań oraz skuteczniejszym przyczynianiu się do wzrostu spółek giełdowych. (szczegółowy program dostępny jest tutaj)

W wydarzeniu udział wezmą uznani eksperci i liderzy:

Raimondo Eggink, członek rad nadzorczych

Dan Goelzer, członek założyciel amerykańskiej Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB)

Petr Kriz, Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)

Dorota Podedworna-Tarnowska, Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wiesław Rozłucki, prezes Rady Giełdy

Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji.

W celu rezerwacji miejsca, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod poniższym adresem strony internetowej: http://fs11.formsite.com/cfrr/form15/index.html


  • Oskładkowanie członków rad nadzorczych
Z dniem 1 stycznia 2015 r. planowane jest wejście w życie przepisów ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).