Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, kom. 784 940 025,  pid@pid.org.pl

Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • Przegląd Corporate Governance kwartalnik, jedyne w Polsce pismo poświęcone problematyce  corporate governance adresowane głównie do praktyków
  • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
  • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
  • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
  • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

  • Oskładkowanie członków rad nadzorczych
Z dniem 1 stycznia 2015 r. planowane jest wejście w życie przepisów ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).

  • Zapraszamy na konferencję biegłych rewidentów „Etyka w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej”.

W trakcie trzech paneli dyskusyjnych, zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak biznes postrzega kwestię etyki? Czy przestrzeganie zasad etycznych się opłaca? Czy pomaga w zarządzaniu i kontaktach handlowych? Czy etyka zawodowa wzmacnia zaufanie partnerów biznesowych? W końcu – czy przestrzeganie etyki zawodowej na wszystkich etapach tworzenia informacji finansowej zapewnia jej wiarygodność i jaka jest w tym procesie rola biegłego rewidenta?

Konferencję podsumuje wystąpienie p. Beaty Binek, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, partner przedsięwzięcia. Do dyskusji panelowych zaproszenie przyjęli teoretycy, doradcy w biznesie, przedstawicielisektorów bankowego i giełdowego, pracodawcy i reprezentanci świata biznesu, przedstawiciele międzynarodowych organizacji księgowych oraz organy nadzoru nad rynkiem.

Konferencja, której organizatorem jest Komisja ds. Etyki, odbędzie się 24 listopada w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kibr.org.pl lub kontaktu z Biurem KIBR (sekretariat@kibr.org.pl). Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.


  • Szanowni Państwo, zapraszamy na 8 konferencję POLRISK, którą Polski Instytut Dyrektorów objął patronatem:

W sesji I - gościem specjalnym będzie Pan George Stratts, President Global AIG Property z USA, który  powie  o trendach w zakresie ubezpieczeń majątkowych (Property Insurance). Następnie Pan Rafał  Firląg, konsultant  Marsh opowie o doświadczeniach w zakresie współpracy z menedżerami ryzyka polskich  przedsiebiorstw przy s zacowaniu ryzyka majątkowego (Property Risk). Zapraszamy w szczególności tych  z Państwa, których firmy  posiadają aktywa, majątek o dużej wartości - obaj prelegenci przekażą  najważniejsze kwestie związane z  zarządzaniem ryzykiem w tym obszarze.

W sesji II - prelegentami będą Członkowie Stowarzyszenia Polrisk, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem ryzkiem. Podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. W sesji tej  zaprezentowane zostaną także Wyniki Europejskiego Badania FERMA  dot. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, profil europejskiego menedżera ryzyka

W sesji III – przedstawione zostanie spojrzenie na zarządzanie ryzkiem z perspektywy KNF , możliwości wykorzystywania doświadczenia podmiotów nadzorowanych w zakresie zarządzania ryzykiem z perspektywy wymagań regulacji unijnych przez sektor niefinansowego oraz relacje pomiędzy zarządzana ryzykiem a zarządzaniem kryzysowym. Na zakończenie praktycy zarządzania ryzkiem  będą odpowiadać na pytania uczestników konferencji.

Po konferencji przewidujemy koktajl i sesję networkingową.

Formularz zgłoszeniowy, agenda i program konferencji w załączeniu i na naszej stronie: http://polrisk.pl/viii- konferencja-polrisk-zarzadzanie-ryzykiem-polskie-studium-przypadku/

Dla członków Polskiego Instytutu Dyrektorów zniżka 50 %